Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu

Zarządzenie nr 20
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan
z dnia 26.06.2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami na terenie Nadleśnictwa Kościan 
(znak sprawy: ZG.771.27.2020)

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2020.6 t.j), § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., oraz § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami na terenie Nadleśnictwa Kościan stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami na terenie Nadleśnictwa Kościan należy udostępnić na stronie internetowej nadleśnictwa, w zakładce „informacje”. Ponadto informacja o niniejszym zarządzeniu winna być zamieszczona w BIP w zakładce „Zarządzenia i decyzje” oraz na tablicy ogłoszeń nadleśnictwa w formie komunikatu mówiącego o regulaminie dostępnym do wglądu w sekretariacie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.07.2020 r.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan

Maciej Cudak