Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Kościan

Jeżeli interesuje Cię las, chcesz się z nami spotkać i porozmawiać o nim, lub jesteś zainteresowany zajęciami praktycznymi w terenie koniecznie tu wejdź i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy

Nadleśnictwo Kościan koncentruje działania edukacyjne w dwóch punktach. Na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Racot działania edukacyjne skupiają zainteresowanych z okolic Kościana, natomiast w obrębie Mochy edukacja skupia się na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej położonej w odległości ok. 40 km od Kościana. Taka lokalizacja umożliwia proporcjonalne rozłożenie działań edukacyjnych i daje możliwość szybkiego dojazdu  do tych punktów wycieczkom ze szkół i przedszkoli znajdujących się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kościan.
Na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Racot wybudowano w 2004 roku wigwam o konstrukcji drewnianej z miejscem na ognisko. Obiekt znajduje się w pobliżu drzewostanu stanowiącego element szkółki. Zajęcia przeprowadzane na terenie szkółki to przede wszystkim spacer, podczas którego zapoznajemy uczestników lekcji m.in. z cyklem produkcyjnym sadzonek. Możemy także wyruszyć na spacer do pobliskiego lasu. Wigwam wyposażony w ławki i stoły to obiekt, który pozwala kameralnie podsumować wyprawę. Dzieci mogą rozwiązać zadania związane z wycieczką, możemy przeprowadzić konkurs plastyczny, oznaczyć za pomocą kluczy zebrane rośliny i grzyby, wykorzystać materiały edukacyjne, wymienić spostrzeżenia i podsumować cel naszego spotkania. Dodatkową atrakcją jest oczywiście ognisko.
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przebiegająca przez teren Leśnictwa Olejnica ma optymalny kształt pętli, rozpoczyna się i kończy pod Olejnicą przy miejscu postoju. Wejście na nią oznaczone jest tablicą informacyjną oraz mapką prezentującą przebieg trasy. Na liczącej około 8 km ścieżce zlokalizowano 13 stanowisk tematycznych wyposażonych w 16 tablic informacyjnych. Każda tablica prezentująca dane stanowisko przedstawia mapkę z przebiegiem trasy oraz zaznaczonym punktem, w którym turysta się znajduje. Ścieżka wyposażona jest dodatkowo w 20 małych tabliczek z informacjami na temat poszczególnych gatunków drzew i krzewów, które umieszczono przy opisywanych gatunkach na ścieżce. Cała trasa wytyczona jest kierunkowskazami w postaci strzałek, kierując się nimi przemieszczamy się od przystanku do przystanku.
Wycieczka do lasu jest formą stosowaną i propagowaną w Nadleśnictwie Kościan. Ze względu na duże rozproszenie kompleksów leśnych, wycieczkę w leśnictwie prowadzi leśniczy odwiedzanego leśnictwa. Wycieczka do lasu w towarzystwie leśnika daje możliwości pokazania najciekawszych zagadnień i aktualnych problemów gospodarki leśnej na danym terenie.
"Pogadanki" to forma edukacji realizowana przez pracowników Nadleśnictwa Kościan przede wszystkim w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Wymaga ona bardzo dobrego przygotowania ze strony prowadzącego. Należy w sposób jasny, przystępny i ciekawy przybliżyć uczestnikom omawiane tematy. Ogromne znaczenie odgrywa tu wiek słuchaczy, gdyż skupienie uwagi różnych grup wiekowych wymaga odmiennych metod prowadzenia takich zajęć, konieczne są pomoce dydaktyczne. W szkołach zajęcia prowadzone są także na z góry określony temat. Od prowadzącego wymaga to zapoznania się z materiałem i programem realizowanym na danym szczeblu edukacji. Konieczne są pomoce dydaktyczne, które urozmaicą nasz wykład, pomogą lepiej zrozumieć omawiane zjawiska i problemy.

"Zajęcia online" to forma edukacji realizowana przez specjalistę do spraw edukacji przyrodniczo-leśnej za pomocą darmowych komunikatorów internetowych ZOOM lub Google Meet. Skierowana jest do szkół, przedszkoli i ośrodków dydaktycznych, w których lekcję odbywają się zdalnie lub ze względu na sytuację epidemiologiczną, nie ma możliwości skorzystania z wycieczki do lasu lub pogadanki. Spotkanie polega na wyświetlaniu oraz omawianiu przez edukatora przygotowanej prezentacji multimedialnej. Temat zajęć należy ustalić z pracownikiem nadleśnictwa prowadzącym zajęcia edukacyjne. 


Informacja dla organizatora wycieczki do Nadleśnictwa Kościan

Jeżeli jesteś zainteresowany zagadnieniami związanymi z lasem, chcesz skorzystać z oferty edukacyjnej nadleśnictwa, koniecznie zapoznaj się z informacjami dla organizatora wycieczki

1. Pracownik Nadleśnictwa Kościan, prowadzący zajęcia edukacyjne na zarządzanych przez nadleśnictwo gruntach, nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników wycieczki, nie jest organizatorem, opiekunem wycieczki, nie sprawuje nadzoru nad grupą.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) m.in.:

 1. dyrektor szkoły lub placówki zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek (§ 2 ww. rozporządzenia),
 2. niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby (§ 13 ww. rozporządzenia),
 3. przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela (§ 14 pkt. 1 ww. rozporządzenia),
 4. udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy (§ 22 ww. rozporządzenia),
 5. przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać (§ 32 pkt. 1 ww. rozporządzenia),
 6. opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczki podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi (§ 33 ww. rozporządzenia).

3. Zagrożenia jakie mogą wystąpić podczas zajęć prowadzonych w lesie:

 1. ukąszenia owadów, żmij, niebezpieczne zwłaszcza dla osób uczulonych na jad,
 2. ukąszenia kleszczy,
 3. owady mające w pewnych stadiach rozwojowych oddziaływanie negatywne np. parzące włoski gąsienicy kuprówki rudnicy,
 4. obecność chorych dzikich zwierząt (np. przenoszenie wścieklizny),
 5. wałęsające się bezpański psy,
 6. możliwość znalezienia padliny (zagrożenie epidemiologiczne),
 7. obecność grzybów trujących,
 8. obecność trujących roślin runa lub owoców roślin zielnych, krzewów i drzew (np. cis, bez czarny),
 9. obecność roślin ciernistych, kolczastych powodujących zadrapania np. jeżyny,
 10. występujące przeszkody terenowe (nierówny teren, leżące na ziemi gałęzie, kamienie itp.),
 11. możliwość upadku obłamanej gałęzi z korony drzewa np. w wyniku działania wiatru,
 12. możliwość przewrócenia się drzewa,
 13. zmienne warunki atmosferyczne,
 14. kolizja w efekcie ruchu turystycznego w lesie np. ruch rowerowy, biegi, nordic walking.

4. Organizator wycieczki zobowiązany jest zapoznać rodziców (prawnych opiekunów) uczestników wycieczki z zagrożeniami, jakie mogą spotkać ich dzieci podczas zajęć w lesie. Organizator wycieczki zobowiązany jest zapoznać pełnoletnich uczestników wycieczki z zagrożeniami jakie mogą ich spotkać podczas zajęć w lesie.

5. Uczestnicy wycieczki muszą mieć właściwy ubiór dostosowany do zajęć terenowych i warunków pogodowych.

6. Organizator wycieczki musi posiadać apteczkę pierwszej pomocy (torbę sanitarną) oraz musi zapewnić co najmniej jedną osobę (z grona opiekunów) przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy .

7. Za bezpieczeństwo uczestników przy ognisku odpowiada organizator wycieczki. Należy zwrócić uwagę na zagrożenie od wysokiej temperatury, iskier z ognia, narzędzi do smażenia artykułów spożywczych nad ogniskiem.

8. Nadleśnictwo Kościan nie organizuje posiłków dla uczestników zajęć. Organizator wycieczki jest odpowiedzialny za przestrzeganie podczas zajęć właściwych przepisów dotyczących artykułów spożywanych oraz ich przygotowania i przechowywania.

9. Przed rozpoczęciem zajęć organizator zobowiązany jest podpisać "oświadczenie organizatora wycieczki dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie leśnym podczas zajęć edukacyjnych" (wzór w załączeniu).

 

Resources to get