Asset Publisher Asset Publisher

Back

Konkurs plastyczny trwa

Konkurs plastyczny trwa

Trwa konkurs plastyczny organizowany przez Nadleśnictwo Kościan oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie pod nazwą „Pożar lasu? Działaj zawczasu!”

Do nadleśnictwa wpływają prace głównie "małych" artystów. Przypominamy, że konkurs jest skierowany do wszystkich i został podzielony na cztery kategorie wiekowe. Jako, że jednym z elementów podlegających ocenie jury jest zgodność z tematem, poniżej krótki opis tematów poszczególnych kategorii wiekowych.

1. Leśne skrzaty w wieku do 6 lat – temat „Gaszenie pożarów lasu”. Praca powinna przedstawiać współpracę strażaków oraz leśników podczas gaszenia pożaru lasu, techniki gaszenia pożarów lasów z ziemi (podawanie prądów gaśniczych wodnych lub pianowych, dostarczanie wody do pożaru, prowadzenie wycinki drzew) lub z powietrza (podawanie wody przez samoloty gaśnicze).

2. Artystyczne płomyki w wieku 7-10 lat – temat „Przyczyny pożarów lasu”. Według statystyki prowadzonej przez Lasy Państwowe, niemal 99% pożarów lasów jest spowodowane działalnością człowieka. Do najczęstszych przyczyn ich powstawania należą umyślne podpalenia, nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem, wypalania, wady pojazdów i urządzeń technicznych (np. iskrzenie, niedostateczna izolacja cieplna rozgrzanych elementów maszyn), rozprzestrzenianie się pożaru z terenów łąk. Szacuje się, że przyczyny naturalne (wyładowania atmosferyczne, samozapalenia biologiczne) stanowią 1% pożarów lasów.

3. Strażnicy lasu w wieku 11-15 lat – temat „Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasu”. Zapobieganie pożarom lasów polega na zapewnieniu dojazdów pożarowych dla pojazdów gaśniczych, punktów czerpania wody, pasów przeciwpożarowych wzdłuż dróg i torów kolejowych, podziale lasu na oddziały, pomiarze wilgotności ściółki, wprowadzaniu zakazu wstępu do lasów, organizacji punktów obserwacyjnych, patrolach leśników, zakazie rozniecania ognia oraz palenia tytoniu w odległości 100 metrów od granicy lasu, zakazie ustawiania stert, stogów i brogów w odległości 100 metrów od granicy lasu, nauczaniu prawidłowego zachowania w lesie.

4. Ogniomistrzowie w wieku od 16 lat – temat „Skutki pożarów lasu”. Skutki pożarów lasów są zawsze poważne i długotrwałe. Bezpośrednim skutkiem pożarów jest bowiem całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie siedlisk wielu gatunków (w tym gatunków rzadkich i chronionych). Osłabione w wyniku pożarów drzewa są łatwo opanowywane przez szkodliwe owady i grzyby pasożytnicze. Prowadzi to w konsekwencji do ich zamierania i stanowi ognisko rozmnażania się szkodników zagrażających sąsiednim lasom. Wtórnym efektem negatywnym powodowanym przez pożary lasów są zmiany abiotyczne ekosystemów obejmujące zmiany mikroklimatu i gleby. Przyroda potrzebuje zatem długich lat żeby się zregenerować po pożarze lasu. Oprócz strat biocenotycznych pożary lasów prowadzą do wysokich strat materialnych w gospodarce drewnem.

Uwaga! Termin nadsyłania/dostarczania prac został wydłużony do 26.05.2023 r.