Asset Publisher Asset Publisher

Back

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Remont kaplicy leśnej w Rąbiniu - informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania w trybie zamówienia podstawowego bez negocjacji na „Remont kaplicy leśnej w Rąbiniu”.

Zamawiający Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kościan na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, że postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego pn. „Remont kaplicy leśnej w Rąbiniu”, prowadzone przez Nadleśnictwo Kościan, w trybie zamówienia podstawowego bez negocjacji podlega unieważnieniu.

Uzasadnienie

Działając zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”. W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. 07.09.2021 r. godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty (brak ofert). W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu.

Z poważaniem

Nadleśniczy Maciej Cudak