Asset Publisher Asset Publisher

Regulaminy obiektów turystycznych

Zarządzenie nr 38/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan
z dnia 11.12.2020 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów turystycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kościan
(znak sprawy: ZG.715.55.2020)

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U z 2020.1463) i § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państw w sprawie nadania statutu PGL LP, zarządzam, co następuje:

 § 1

Wprowadzam regulaminy korzystania z obiektów turystycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kościan stanowiące:
a)    załącznik nr 1- Regulamin korzystania z miejsc postoju  pojazdów na terenie Nadleśnictwa Kościan
b)    załącznik nr 2- Regulamin szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kościan
c)    załącznik nr 3- Regulamin korzystania z powierzchniowego obiektu turystycznego Nadleśnictwa Kościan - wigwam
d)    załącznik nr 4- Regulamin korzystania ze ścieżki edukacyjno-przyrodniczej Nadleśnictwa Kościan
e)    załącznik nr 5- Regulamin Zielonego Punktu Kontrolnego w Nadleśnictwie Kościan (ZPK)
do niniejszego zarządzenia.


 § 2

Anulowaniu ulega Zarządzenie nr Zarządzenie nr 21/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan z 30.06.2020 roku.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan

Maciej Cudak

 

Uwaga! Miejsce postoju w Leśnictwie Kaszczor przy miejscowości Solec (droga W305) jest czasowo zamknięte, ze względu na działania prowadzące do ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF).