Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ogłoszenie sprzedaży pałacu w Żegrowie

Ogłoszenie sprzedaży pałacu w Żegrowie

Nadleśnictwo Kościan ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości zabudowanej.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościan z siedzibą w Kurzej Górze, ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan NIP: 698-000-86-79, REGON: 410008122, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 ze zm.) – zwana dalej „ustawą”, oraz § 2 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007 nr 78, poz. 532) – zwanego dalej „rozporządzeniem”, 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości zabudowanej:
1. Nieruchomość zabudowana stanowiąca obiekt pałacowo-parkowy, znajduje się w miejscowości Żegrowo 1, 64-030 Śmigiel, na działce nr 7114/13 o pow. 22348 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1K/00040898/2.
2. Parcela stanowi zespół pałacowo-parkowy w Żegrowie, została wpisana do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1555A na podstawie decyzji z dnia 11 sierpnia 1995 r.
3. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 502 m2.
4. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
5. Budynek nie jest zamieszkały, od 1 lipca 2016 r. stanowi pustostan.
6. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
7. Nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich.
8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 813 100,00 zł w tym wartość gruntu działki:186 600,00 zł. 
9. Zgodnie z Ustawą VAT  (Dz. U. 2021.685 t.j. ze zm.) na podstawie art.43 pkt.1 ppkt 10a) wartość sprzedaży podlega zwolnieniu z podatku VAT.
10. Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Kościan, adres: Kurza Góra, 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 89, w dniu 10 września 2021 roku, o godzinie 11.00.
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości   80000 - PLN, w terminie do dnia 10.09.2021 roku do godziny 10.30. Wadium może być wniesione w formie:
Pieniężnej:
- na rachunek bankowy Nadleśnictwa Kościan nr: BOŚ SA nr rachunku         82 1540 1056 2105 8312 9221 0003 z dopiskiem w tytule przelewu:  „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żegrowie".
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego.
Gwarancji bankowej:
Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie w postaci oryginału dokumentu zostanie dostarczone do sekretariatu sprzedającego, Kurza Góra, 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 89.
12. Uczestnik przetargu winien okazać się:
I. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba fizyczna: 
-  dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków, dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, 
- w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą - dodatkowo wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, 
- w przypadku spółki cywilnej - dodatkowo oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię umowy spółki.
II. W przypadku, gdy podmiotem zainteresowanym udziałem w przetargu jest osoba prawna: 
- odpis z właściwego rejestru, lub informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j.), 
- spółki kapitałowe obowiązane są do przedstawienia uchwały wspólników bądź akcjonariuszy albo walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i zawarcie umowy w razie jego wygrania.
13. Osoby fizyczne i prawne mogą brać udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo składane do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy za wylicytowaną cenę winno mieć formę aktu notarialnego. 
14. O wysokości postąpienia decyduje przewodniczący komisji przetargowej.
15. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się na 2 dni przed terminem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedającego. Wpływ środków finansowych na konto bankowe Nadleśnictwa Kościan stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi Kupujący. 
16. W przypadku gdy, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o wynikach przetargu nieograniczonego, bez usprawiedliwionej przyczyny, Nadleśnictwo jako sprzedający może odstąpić od umowy. Wniesione wadium w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi. 

Dodatkowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Kościan lub pod nr telefonu 728-994-461 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Osobą upoważnioną do kontaktów  jest Pani Beata Szczepaniak.

 
                                                                                                           
                                                                                                            Nadleśniczy
                                                                                                             Maciej Cudak