Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ogłoszenie sprzedaży pałacu w Żegrowie

Ogłoszenie sprzedaży pałacu w Żegrowie

Nadleśnictwo Kościan ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościan z siedzibą w Kurzej Górze, ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan, NIP 698-000-86-79, REGON: 410008122, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2024.530 t.j.) – zwanej dalej „ustawą”, oraz § 2 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. 2007 nr 78, poz. 532) – zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kościan.
 
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: 
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział V Sądu Rejonowego w Kościanie księga wieczysta nr PO1K/00040898/2.
 
2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:
1) województwo: wielkopolskie
2) powiat: kościański
3) gmina: Śmigiel
4) miejscowość: Żegrowo
5) obręb ewidencyjny: 301105_5.0032.7114/13
6) nr działki ewidencyjnej: 7114/13
7) rodzaj użytku: B – tereny mieszkaniowe
 
3. Powierzchnia nieruchomości:
Powierzchnia działki wynosi 22348 m2. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 502 m2. 
 
4. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość zabudowana stanowiąca obiekt pałacowo-parkowy, znajduje się w miejscowości Żegrowo 1, 64-030 Śmigiel. Parcela stanowi zespół pałacowo-parkowy w Żegrowie. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Budynek nie jest zamieszkały, a od 1 lipca 2016 r. stanowi pustostan.
 
5. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu-w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie opracowano studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: pustostan. 
 
7. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń.
 
8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: nie występują.
 
9. Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: 
zespół pałacowo-parkowy w Żegrowie został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 1555A na podstawie decyzji z dnia 11 sierpnia 1995 r. 
 
10. Cena wywoławcza nieruchomości: 644 964,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100) w tym wartość gruntu działki: 207 400,00 zł.  Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT.
 
11. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami
dotyczącymi nieruchomości: dodatkowe informacje dot. w/w nieruchomości i przetargu można uzyskać w Nadleśnictwie Kościan, Kurza Góra, ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan tel. 728-994-461 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku. Osobą upoważnioną do kontaktów  jest Pani Beata Szczepaniak, e-mail: koscian@poznan.lasy.gov.pl.
 
12. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2024 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej Nadleśnictwa Kościan, Kurza Góra, ul. Gostyńska 89, 64-000 Kościan.
 
13. Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia: wadium w wysokości 64 496,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) winno być wniesione w terminie do dnia 19.07.2024 roku, do godziny 10.00, w następującej formie, zgodnie z wyborem oferenta:
1) przelewem (tj. z konta bankowego uczestnika przetargu) na rachunek bankowy Nadleśnictwa Kościan nr: PKO Bank Polski SA nr rachunku 91 1020 4027 0000 1102 1925 0236 (na przelewie należy zamieścić informację: „II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Żegrowie”). Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Nadleśnictwa. Oferent zobowiązany jest uwzględnić czas trwania operacji bankowych. Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem ust. 20. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg (tj. nabywcy) zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
2) gwarancji bankowej (przy czym gwarancja bankowa musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 60 dni). Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie w postaci oryginału dokumentu zostanie dostarczone do sekretariatu sprzedającego, Kurza Góra, 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 89. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
 
14. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta,
2) nr PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
3) nr rachunku bankowego oferenta,
4) datę sporządzenia oferty,
5) oferowaną cenę,
6) sposób zapłaty ceny,
7) sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości,
8) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu, 
10) do pisemnej oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium.
Pisemną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który znajduje się pod adresem: https://koscian.poznan.lasy.gov.pl/
 
15. Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem „II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Żegrowie, nie otwierać przed dniem 19.07.2024 roku przed godziną 10:30”. Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa w terminie do dnia 19.07.2024 roku do godz. 10:00. W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data i godzina doręczenia oferty do Nadleśnictwa.
 
16. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta zawierająca najwyższą cenę.
 
17. Przetarg może się odbyć, chociażby w terminie złożono tylko jedną ważną ofertę, której oferowana cena będzie wyższa od wywoławczej. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej wysokości i w określonym terminie.
 
18. W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Licytacja odbędzie się w dniu przetargu w ciągu jednej godziny od zakończenia analizy ofert i stwierdzenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert. Licytacja będzie ważna jeżeli chociaż jeden jej uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny zamieszczonej w równorzędnych najkorzystniejszych ofertach. Licytacja zostanie przeprowadzona w sposób i na zasadach określonych w §17 Rozporządzenia, przy czym osoby uczestniczące w licytacji winny posiadać celem okazania Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1) dowód osobisty,
2) aktualny odpis z KRS - dotyczy osób reprezentujących osoby prawne,
3) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
 
19. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustala się najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że do tego terminu pieniądze muszą się znaleźć na rachunku bankowym Nadleśnictwa Kościan.
 
20. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo Kościan może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
 
21. Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
 
22. Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu lub zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
23. Z przebiegu przetargu komisja przetargowa sporządzi protokół, o którym mowa w § 18 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. 2007.78.532), który podpisują członkowie komisji przetargowej i zatwierdza Sprzedający przez złożenie podpisu.
 
24. W przypadku zaskarżenia czynności związanych z przetargiem zastosowanie będą miały przepisy § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. 2007.78.532).