Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

KUPIMY TWÓJ LAS

KUPIMY TWÓJ LAS

Nadleśnictwo Kościan informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021.1275 t.j.) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, jeżeli:
- jest objęty Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub został ujęty w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia,
- przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych,
- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz,
- ma uregulowany stan prawny,
- nie jest obciążony na rzecz osób trzecich, 
- nie występują spory graniczne,
- granice zostały ustalone przez uprawnionego geodetę.

W celu zbycia nieruchomości winny zostać przedłożone do Nadleśnictwa Kościan następujące dokumenty:
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
- wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, który obejmuje las lub grunt przeznaczony do zalesienia,
- oznaczenie księgi wieczystej,
- oświadczenia właścicieli sąsiednich nieruchomości o braku sporów granicznych,
- oświadczenie o geodezyjnym ustaleniu granic przez uprawnionego geodetę,
- oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich,
- oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Nadleśniczy składa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych za pośrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu pisemny wniosek o zgodę na zakup lasu lub gruntu do zalesienia.

Do kontaktów bezpośrednich służy pomocą Pan Filip Kluczyński 655120233, email: filip.kluczynski@poznan.lasy.gov.pl